بازگشت به صفحه اصلی

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

مهین علیپور:

مشتان گره کرده هزاران زن در 8 مارس ها تقدیم به خمینی و خامنه ای

 

 

گو اینکه حدود 34 سال است که یک آپارتاید جنسی تمامی عیار با تمامی قوا و قانون بندیهای قضائی، سیاسی، و اقتصادی ضد زن خود در ایران حاکم است، ما فراموش نکرده ایم که چگونه این رژیم ضد زن پرچم خود را که همان حجاب اجباری است، برافراشت.

بدین سبب و بعد از آن نیمی از شهروندان را در ایران عملا، آشکارا، و قانونا از حتی حقوق ابتدائی خود محروم کرد. مانیفست جمهوری اسلامی این بود و است که زن باید در گوشه خانه بماند و خود را از انظار دور بدارد و فقط در منظر همسر خود باشد. در مانیفست جمهوری اسلامی زن انسان کاملی نیست که بتواند نیروی موثری در روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. زن یک ابزار مادی و جنسی است که مهمترین وظیفه اش زائیدن بچه و ارضای شوهرش میباشد. مقابلا آنها بهشت و آسمان و یک آخرت پاک را برای زن وعده داده در صورتیکه در عمیل جهنمی بوسعت تمامی ایران برایش ساختند.

34 سال گذشت ولی کسانی که 8 مارس 1979 را دیده اند روزهای اعتراضی زنان را از 22 بهمن تا 17 اسفند در بسیاری از شهرهای ایران فراموش نمیکنند. بخصوص نقطه عطف این مبارزات که علیه بخشنامه حجاب اجباری به ادارات دولتی بود، در روز 8 مارس شکل گرفت. آن 8 مارس ، یکی از بزرگترین 8 مارسهای دنیا میباشد . در عرض این 25 روز، زنان مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان دادند. زنان بخوبی میدانستند که این اجبار چه معنائی دارد.


خمینی بعد از اعتراضات سراسری میگوید و روزنامه ها به نقل از ایشان مینوسند که در مورد حجاب ، اجباری نیست. ولی رژیم بخوبی میدانست که بعلت عدمی توانائی اش در برآورده کردن خواسته های زنان بخاطر ایدئولوژی ضدزنش، با اجباری کردن حجاب تمکین بیشتری نصیبش خواهد شد و راه را برای بیحقوقیهای بعدی زنان و سرکوب نیمی دیگر از مردم، سهل تر خواهد کرد .

 


 

بدینطریق اعتراضات ضد حجاب علیه جمهوری اسلامی که با شعارهای ،نه شرقی نه غربی حقوق زن جهانی است، و ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم،توسط زنان ، به خیابانها آمد.

این اعتراضات، حمایتهای مردمی بسیاری را بخود جلب کرد ولی با بدترین شیوه های وحشیانه مثل اسید پاشی، کتک، و چاقو زدن و زندانی کردن و اخراج از کارتوسط اوباشان جمهوری اسلامی موقتا، سرکوب شد.


ولی از 8 مارس 1979 تا کنون آن مشتها ی گره کرده دست به دست میگردند و آن شعارها همچنان ،دهن به دهن میگردد .


تا جائیکه 34 سال است که یک جنبش مدرن سیاسی زن برای آزادی و برابری بوسعت تمامی جامعه در ایران علیه قوانین شریعه و فرهنگ ضد زن مردسالارجمهوری اسلامی، شکل گرفته است.
آن مشتهای گره کرده را نه تنها مردم، بلکه تمامی سردمداران رژیم هرگز فراموش نخواهند کرد و بدین سبب هم است که زنان در ایران بطور وحشیانه از طرف رژیم و اوباشانش لحظه وار، کنترل میشوند.

این رژیم ضد زن 34 سال است با تمامی قوای خودش زنان را میکوبد و سرکوب میکند. حرفها و اوامر و اظهارات رهبرانش هم مشابه و از دل یک خورجین در میاید. آنچه که خامنه ای را وادار میکند که با شتاب این پیام را برای 8 مارس بدهد این است که دنیا در چند ساله اخیر شاهد اتفاقات سیاسی مهمی مثل بهار عربی وجنبش 99 درصدی ها علیه سرمایه وفقر و بیکاری بوده است.

 


 

دنیا همچنان شاهد شکل گرفتن یک جنبش مدرن زنانه علیه مذهب بخصوص قوانین شریعه وزن ستیزی، از دل این جنبش ها بوده است . این جنبش زنانه در مبارزات طبقاتی اخیر اهمیت خاص و شرکت فعالی دارد. روی این جنبش زنانه نمیتوان خط بطلان کشید.

همگان شاهد آن بودیم که چگونه جنبش نوین زنان در دنیا در 14 فوریه ، روز عشق را به روزبین المللی، یک میلیارد نه به خشونت تبدیل میکند. دنیا شاهد یک همبستگی زیبا و با قدرت زنانه علیه ستم به زن در هر جا و بهر صورت میشود.


بجای اینکه در این روز زنان به کنج خلوت خود رفته و روز عشق را جشن بگیرند به خیابانها آمده و با رقص و آواز به خشونت و هر نوع ستم به زن نه میگویند.


ملاله در پاکستان، علیا الماجده المهدی در مصر،زنان و مردان علیه تجاوز به زنان در هند، فمینیسم نوین در اکراین به حمایت از هر صدائی علیه ستم به زن میشتابد وبهمراه میلیونها زن در ایران که هر لحظه به مصاف بزرگترین آپارتاید جنسی در ایران میروند، پایه های جمهوری اسلامی و هر حکومت ضد زن دگر را به لرزه در خواهند آورد.

این جنبش، خامنه ای را وادار میکند که در آستانه هشت مارس روز جهاني زن در پيامي به کنگره " هفت هزار زن شهيد کشور" بگوید " زن بايد مسلمان ٬ عفيف و محجبه باشد". خامنه اي در پيامش ميگويد : "نگاه موجود به زن در نظام های شرق و غرب جهان، بعنوان عنصری درحاشیه و یا ابزاری جنسی برای مردان"، است او از نقش "شیرزنان ایران در انقلاب و دفاع مقدس بعنوان الگویی جدید با شاخصه زن نه شرقی، نه غربی" دفاع کرد.


و اینبار ، باری دیگر همپالکی خمینی ،دم از الگوئی نه شرقی و نه غربی برای زنان در ایران میزند. ولی این بیچارگان خیلی زود سعی در کتمان 8 مارس 1979 و تاریخی که چیزی از آن نگذشته است را دارند.
دیکتاتورها از تاریخ درسی نمیاموزند.

یادشان رفته است که در برابر الگوی" نه شرقی ، نه غربی بلکه فقط جمهوری اسلامیشان"در سال 79 زنان گروهی به خیابانها آمدند و با مشتهای گره کرده جواب دادند که ،" نه شرقی ، نه غربی حقوق زن جهانیست". ولی حقیقت آن است که آنچه که خامنه ای را هم اکنون کور و کر کرده و چیزی را بیاد نمیاورد و جنبش نوین زنان در در دنیا نمیبیند ترسش از شرکت وسیع زنان در جنبش علیه جمهوری اسلامی است که میرود رنگی زنانه به انقلاب مردم در ایران بدهند و بار دیگر ثابت کند که تا زنان آزاد نباشند کسی در جامعه آزاد نخواهد بود. زنان در این هشت مارس و بعد از آن هم هر چه بیشتر به خیابانها خواهند آمد و به خامنه ای و دیگر اعضای فسیل بیت رهبری نشان خواهند داد که هیج زنی عفت و عصمت آنان نیست بلکه زن یک انسان آزاد است و آزادی حق مسلم اوست.

اینبار هم در 8 مارس 2013 بار دیگر دنیا شاهد دستان گره زده زنان زیادی در ایران خواهد بود که بدنیا نشان خواهند داد که این زنان حق خود را میخواهند و شایسته یک زندگی برابر و آزاد هستند. آنها نشان خواهند داد که برای افکار و خرافات خامنه ای و بیت رهبری پشیزی قائل نیستند.

این مشتها از 8 مارس 1979 تا 8 مارس 2013 پائئن نیامده است و با ادامه کاری جمهوری اسلامی همچنان نه تنها برافراشته خواهد بود بلکه میرود که بخش مهم و محکمی از جنبش نوین زنان در دنیا، شود.

8 مارس 2013 برای برابری و آزادیخواهان معنای خاصی دارد. جنبش زنان جهش مهمی در این چند ساله اخیر داشته است و میرود که مرزها را در نوردد و در دگر جنبشهای زنانه در هر گوشه دنیا،علیه حکومتها، مذاهب و فرهنگهای مرد سالار عجین شود. در آینده زنان به مبارزه برای یک دنیا بهتررا، معنای خاصی خواهند بخشید و شکل بسیار رادیکال ، مدرن، ضد مذهب و انسانی بدان خواهند داد.

پیش به سوی جنبش حجاب سوزان در ایران
زنده باد جنبش مدرن و برابری طلبانه زنان در ایران
متحد باد جنبش مدرن و رادیکال زنان در دنیا
نابود باد جمهوری اسلامی ضد زن
زنده باد 8 مارس


مهین علیپور
8 مارس 2013

mahin_alipour@yahoo.com
 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی