بازگشت به صفحه اصلی

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

 به مناسبت هشت مارس روز جهاني زن

 

پيام عليه تبعيض - سازمان دفاع از حقوق زنان در ایران

 

 

روز جهاني زن از راه ميرسد٬ و نگاهها يکبار ديگر به موقعيت زنان در دنيا معطوف ميشود.


۲۰۱٣ ما با روحيه اي سرشار از اميد و همبستگي بين المللي به استقبال هشت مارس ميرويم. امسال در شرايطي که جنبش زنان با يک جهش عظيم روبرو بوده و همبستگي ميليوني خودمان را به تمام دنيا نشان داديم٬ به استقبال هشت مارس روز جهاني زن ميرويم.


در حاليکه ميليونها نفر از زنان در سراسر جهان به دليل جنسيت اشان بخشا و يا از تمام حقوق انساني خود محرومند٬ در حاليکه روزانه و در هر لحظه زنان زيادي قرباني تعرض٬ تجاوز٬ خشونت و بي حرمتي و زن ستيزي لجام گسيخته دولتها و قوانين و سنتهاي ارتجاعي ميشوند٬ بيا ئید متحدانه به پا خاسته و اعلام کنيم ديگر بس است!

امسال بويژه در روز ۱۴ فوريه٬ نداي آزاديخواهي ميليونها زن را شنيديم که با صداي بلند گفتند ديگر نمي پذيريم. با صدای بلند خواستار يک نقطه پايان بر زن ستيزي رسمي و قانوني و يا فرهنگ و مناسبات ضد زن شدند.


مبارزات زنان در سال ۲۰۱٣ يک گام بزرک به جلو برداشت. مبارزات زنان در مصر و تونس و در هند و در اوکرايين و ايران و عراق و افغانستان و در اروپا همگان در مقابله با دولتها و قوانين و سنتها و مذاهب گامها جلوتر رفته و همبستگي و اعتماد بنفس بيشتري را در بين زنان دامن زد . در ايران، زنان قهرماني که بيش از سه دهه مقابله با جنبش اسلامي را تجربه کرده و پوزه اسلام سياسي را به خاک ماليده اند ٬ امسال را بايد فرصت مناسبي بدانند. زنان در ایران باید با اتکا به مبارزات چند دهه در ايران و با اتکا به پيشروي جنبش زنان در دنيا به پا خاسته و اعلام کنند که حکومت اسلامي حکومت ضد زن حکومت سنگسار و آپارتايد جنسيتي بايد سرنگون شود.

عليه تبعيض - سازمان دفاع از حقوق زن، هشت مارس روز جهاني زن را به همه زنان آزاده در ايران ود رجهان تبريک ميگويد و از همگان دعوت ميکند که با برگزاري مراسم و برنامه هاي متعدد به استقبال اين روز مهم رفته و هشت مارس سال ۲۰۱٣ را به يک روز تاريخي و به ياد ماندني در تاريخ مبارزه در دفاع از حقوق زنان تبديل کنند.
 زنده باد آزادی و برابری
زنده باد جنبش نوین زنان
زنده باد 8 مارس

 


علیه تبعیض – سازمان دفاع از حقوق زنان در ایران
8 مارس 2013
Mahin Alipour
mahin_alipour@yahoo.com
Ordförande för KFKI-Stockholm
Tel:0046 70 7777 313
http://www.equal-rights-now.com
nohejab@yahoo.com

 

بازگشت به صفحه اصلی