بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

"حاضر نیستم به نام  زن به  جهنم رژیم جمهوری اسلامی برگردم"

" بدون پسرم هرگز "... مینا سلطانیان ادامه مطلب


 

مطالبات مردم و زنان ایرانی و نقش تلویزیون کانال جدید در  شناساندن حقوق مردم  و افشای سیاستهای جنایتکارانه رژیم  جمهوری اسلامی، در ایران  آزیتا نظری ... ادامه مطلب

 


 

زندان بزرگي به نام ايران   فریبا از هلند ... ادامه مطلب

 


من از مذهب متنفرم!


اين رژيم را بويژه زنان به زير خواهند كشيد... " فاطمه کلوانی" ادامه مطلب

 

 

 


بازگشت به صفحه اصلی