چند تا از شعار هاي که لازم است در روز جمعه سر داده شود

  مرگ بر ديکتاور، سيد علی پينوشه ايران شيلی نميشه

 سر نگون باد حکومت فاشيست ها