بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

 

25 نوامبر "روز جهانی علیه خشونت به زنان"

به خیابان بیائید و فریاد بزنید:"ستم به زن ممنوع"


 


ستم کشی زنان، یکی از جلوه های نابرابری و تبعیض در جهان است. در برخی کشورها مثل ایران ستم کشی زن ابعاد وحشتناکی بخود گرفته است.

 


در ایران یک آپارتاید جنسی تمام عیار بر پا است . خشونت سازمان یافته دولتی، ابعاد بی حقوقی زن در ایران را، بنحو غیرقابل تصوری تشدید کرده است.
 


25 نوامبر روز جهانی "علیه خشونت به زنان" به خیابان بیائید. علیه تبعیض جنسی ساکت ننشینید!آزادی زن، معیار آزادی در جامعه است .
چهارشنبه 25 نوامبر 2009 از ساعت 16.30 تا 18.30 در میدان
ـ استکهلمMynttorget

 


برگزار کننده:


علیه تبعیض ـ سازمان دفاع ازحقوق زن


+46 70 77 77 313 تلفن تماس:


Mahin_alipour@yahoo.se
www.equal-rights-now.com