بازگشت به صفحه اصلی 

تهران 18 تیر 1388 شعار مرگ بر دیکتاتور