بازگشت به صفحه اصلی۱۸ تیر را گرامی بداریم!

جنبش توده ای برای سرنگونی رژیم ده ساله شد


 


جنبش توده ای برای سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی ده ساله شد. ۱۸ تیر ده سال قبل تهران و هیجده شهر ایران شاهد اعتراضات گسترده مردم علیه جانیان حاکم بود. مردم پس از دو دهه حاکمیت منحوس مشتی اوباش، بصورت گسترده و سراسری بپا خاستند و به مقابله ای قهرمانانه با آنها پرداختند. شعارهای "آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه" و "مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران" بوضوح خواست مردم برای سرنگونی رژیم و خلاصی از حکومت مذهبی را نشان میداد.

ده سال پیش همچون امروز، مردمی که ابتدا درشکاف ها و منازعات جناح های رژیم بمیدان آمده بودند، بسرعت از آنها عبور کردند. در فاصله انتخابات ۷۶ تا تیر۷۸جنبش سرنگونی روز بروز قدرتمند تر شد و در هیجده تیر ۷۸مهر خودر را بر اوضاع سیاسی جامعه کوبید. این جنبش اگر چه سرکوب شد اما در اشکال دیگری بکار خود ادامه داد. از آن پس، جنبش سرنگونی اگر چه افت و خیرهائی را از سر گذرانده است اما عمیقتر، ریشه دارتر و گسترده تر شده است.

در حوادث یکماه گذشته نیز مردم با استفاده از شکاف های جناحی رژیم بمیدان آمدند و سناریو ۱۸ تیر ۷۸ را در ابعادی بمراتب گسترده تر، عمیقتر، مصمم تر و کوبنده تر تکرار کردند. همدلی و همبستگی مردم، شجاعت و رزمندگی آنها در اعتراضات اخیر جهان را بهت زده کرد و موجی از حمایت بین المللی را بدنبال آورد. انقلاب مردم برای بزیر کشیدن جنایتکاران براه افتاده است. مردم اینبار با شعارهای " مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر خامنه ای" همه تار و پود نظام را هدف گرفته اند.

رژیم اسلامی از این مهلکه جان سالم بدرد نخواهد برد. قطار انقلاب برای سرنگونی رژیم اسلامی بحرکت در آمده است. هیچ نیروئی قادر بتوقف آن نخواهد بود. مردم نه فقط امیدوارند رژیم را سرنگون کنند، بلکه بر این باورند که این کار ممکن است.

اکنون رژیمی متزلزل تر، با شکاف های عمیقتر از قبل، فاقد مشروعیت حتی در درون صفوف خود، فاقد مشروعیت از نظر بین المللی و مورد نفرت داخلی و بین المللی، در مقابل مردم قرار گرفته است.

۱۸ تیر بمناسبت دهمین سالگرد آغاز جنبش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی در خارج کشور بمیدان بیائیم و جنبش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی را پر قدرت تر کنیم.

 


مرگ بر جمهوری اسلامی !

مرگ بر دیکتاتور!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۲ ژوئن ۲۰۰٩، ۱۱ تیر ۸۸