بازگشت به صفحه اصلی

 

 

                                                    شنبه 6 تير، روز "ندا"

                                     
                   روز "آزادی برای ھمه" است!

                                       در سراسر ايران و ھمه دنيا به خيابان بياييد!

 

  

 

 


جمعی از مردم کرمانشاه در اطلاعيه ای ھمه مردم اين شھر را فراخوانده اند که روز شنبه در ھفتمين روز

مرگ ندا ساعت 6 عصر در شھر اجتماع کنند و به قاتلان ندا اعتراض کنند. اين پيشنھاد مردم کرمانشاه بايد

از سوی ھمه مردم ايران و ھمه مردم جھان مورد استقبال قرار گيرد.

ندا دختر 27 ساله ای که بخاطر "آزادی برای ھمه" به خيابان آمده بود و با گلوله حکومت اسلامی در قلب

پرشورش پاسخ گرفت، بدرستی سمبل انقلاب در ايران است. آنچه که در ايران ميگذرد حقيقتا انقلابی زنانه

است، انقلابی برای "آزادی برای ھمه" است.

کانال جديد فراخوان مردم کرمانشاه را به گوش ھمه مردم رساند. ما ھمه مردم ايران در کرمانشاه و تھران و

ھمه شھرھا و ھمينطور در خارج کشور را دعوت ميکنيم که روز شنبه ساعت 6 عصر با عکس ھای ندا و

دسته ھای گل به خيابان بيايند و فرياد اعتراض ندا را به گوش جھانيان برسانند. ھمه شھرھا بايد پر از عکس

ندا و شعارھايی در محکوميت قاتلان ندا بشود. جمعه شب بايد تمام ايران با فرياد اعتراض ندا بر پشت بام ھا

خواب را بر قاتلان ندا و حکومت جلاد اسلامی حرام کند. ھمه کارگران و کارمندان و معلمان و پرستاران

روز شنبه در ھفتمين روز قتل ندا کار را متوقف کنند و به ياد ندا و دھھا کشته اعتراضات اخير و دھھا ھزار

قربانيان رژيم اسلامی يک دقيقه سکوت کنند. از ھمه ايرانيان ساکن کشورھای مختلف و ھمه آزاديخواھان

جھان دعوت ميکنيم که روز شنبه ساعت 6 عصر به ياد ندا و ساير نداھائی که اکنون برای رھايی از شر

حکومت اسلامی در ايران بپاخاسته اند اجتماع کنند و ھمبستگی خود را با انقلاب انسانی مردم ايران اعلام

نمايند.
 

 

حزب کمونيست کارگری ايران

4 تير 1388 ، 25 ژوئن 200

 

 


بازگشت به صفحه اصلی