كمپین جهانی برای لغو قانون چند همسری در كردستان عراق

 

با وجود مخالفت و اعتراضات گسترده از طرف فعالین جنبش زنان و مردم آزادیخواه و سكولار، پارلمان كردستان بعد از چند نشست در ماههای اكتبر و نوامبر ٢٠٠٨ قانون چند همسری را تصویب كرد. این قانون آشکار و بي پرده بيحقوقي و اسارت زنان در جامعه را تثبيت ميکند و حقوق ابتدائی زنان را زیر پا می گذارد و شرایط برده وار و تبعیض جنسی عليه زنان را درهمه شئؤن زندگی برجسته می كند.

قانون مذکور به مردان حق می دهد كه بیشتر از یك زن داشته باشند٬ و مردان را بعنوان ولی امر به زنان تحميل ميکند، انقياد زنان را درمتن خرید و فروش آنان و در متن ازدواج٬ طلاق٬ ارث برجسته ميکند. اين قانون تبعيض جنسي را که مبناي آن شريعت اسلامي است عليه زنان اعمال ميکند.

این قوانین ظالمانه كه جریانات قومی٬ اسلامی و عشایر مسلط به پارلمان كردستان آنرا به تصویب رسانداند تعرضی آشكار علیه حقوق پايه اي و انسانیت زنان است . كارنامه این جريانات در طول ١٧ سال گذشته سراپا زيرپا نهادن حقوق زنان٬ پیروی كردن از عشاير و ارتکاب قتلهاي ناموسي بوده است. با تلاش نیروهای انساندوست٬ آزادیخواه٬ برابری طلب٬ سكولار و مردم متمدن كردستان و جهان ميتوانند اين قانون ضد زن را ملغي کنند.

 

ما امضا كنندگان زیر كمپنی جهانی را در راستای خواستهای زیر اعلام می داریم .

١: ملغی شدن قوانین چند همسری مصوب پارلمان كردستان.

٢: مقابله و مبارزه عليه هر شکلی از بيحقوقي زن و تبعيض بر اساس جنسيت.

٣: ممنوعيت بکارگيری قوانین اسلامی و دين در زندگی اجتماعي و در خانواده. جدائی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش.

٤: تصویب يک آلترناتيو سكولار در مقابل قانون چند همسري كه مبتنی بر برابری كامل زن و مرد و با بالاترین استانداردهای انسانی باشد٬ و بويژه موارد زير را ممنوع کند:

الف: چند همسری

ب: خرید و فروش٬ تعیین شیر بها و هر نوع شرطی برای ازدواج .

ت : اعمال هر نوع ظلم و زور توسط هر فرد و نهادی بر زنان برای انتخاب شریك زندگی ـ

س : هرگونه قید و شرطی برای زنان در مورد جدائی و طلاق .

ما همه فعالان راه برابری زن و مرد٬ آزادیخواهان و سكولاریستها را فرا می خوانیم كه چه فردی و چه بصورت جمعی در كردستان٬ عراق و سراسر دنیا برای امضاي کمپين٬ پيشبرد آن، حمایت از كمپین و ترویج كردن ان دست بکار شوند.

 

امضاها:

١: سرگول احمد فعال جنبش دفاع از حقوق زنان و مسول پیشبرد این كمپین

٢: خیال ابراهیم فعال جنبش زنان٬ گوینده برنامه عربی زبان تلویزیون سكولار و مسول سازمان رهای زن در عراق ـ

٣: مریم جمیل فعال حقوق زنان و عضو رهبری سازمان رهای زن در عراق

٤: مینا احدی مسول سازمان اكس مسلم در المان و مسول كمیته جهانی علیه اعدام ـ

۵: مریم نماز مسول سازمان اكس مسلم در انگلستان و سكولاریست شناخته شده جهانی

٦: سمیر نوری مسول تلویزیون سكولار

٧: كاروان نجمدین سكولاریست و سردربیر نشریه بسوی سوسیالیزم ــ كردستان عراق

٨: ریبین فاروق سكولاریست فعال و عضو تحریریه نشریه بسوی سوسیالیزم ــ كردستان عراق

٩: عصام شكری مسول سازمان دفاع از سكولاریزم و حقوق مدنی مردم عراق

١٠: جلیل شهباز عضو سازمان دفاع از سكولاریزم و حقوق مدنی مردم عراق

١١: نور جباری فعال سازمان اكس مسلم در المان

١٢: ستار چیمنتو فعال سازمان اكس مسلم در المان

١٣: پتی دیبولیتاس مسول برنامه تلویزیونی كمپ سوم به زبان انگلیسی ــ انگلستان

١٤: سهیلا شریفی عضو شورای مركزی علیه تبعیض سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

١۵: طاریق فتاح نویسنده و سكولاریست در كانادا

١٦: سیما بهاری مسول رادیو شكوفها ـ سوئید

١٧: سارا محمد مسول تشكل پلا و فاطمه را هرگز فراموش نكنید ـ سوئید

١٨: حكیم حسن فنجان رهبر شورای كارگران خدمات در بیمارستانهای شهر ناصریه در عراق

برای اطلاعات بیشتر و امضای این كمپین با ما تماس بگیرید

ایمیل سرگول احمد :sargulah@yahoo.com    

ایمیل خیال ابراهیم :  khayalibrahim@yahoo.ca

Tel: 0016472153210  

 

Dear Friends  

 

We invite you to sign this petition on-line

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=142

It is calling for the cancellation of a polygamy law in Kurdistan Iraq and replaces it with a modern and secular law based on full equality between women and men. Signature is free and it will take only one minute of your time.  Please forward this message to your friends encourages them to sign our petition.

 

Thank you,