بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

لطفا این عکس خامنه اي مار بدوش و خمینی جلاد را چاپ و پخش نمائید!

 

بازگشت به صفحه اصلی