بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

 

 مردم اتنخاب خود را کرده اند:

 حکومت قاتلان و دزدان اسلامی باید برود

 

 .................

 

ما به سردمداران جمهوری اسلامی می گوئیم:

 شما را نباید انتخاب کرد باید محاکمه کرد!

 

.................


 ما حکومت اعدام نمی خواهیم

 ما حکومت ضد زن نمی خواهیم

 

.................

 

 تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همه چیز بر علیه ضد زن است

 

.................

 

حجاب پرچم آپارتاید جنسی است

 

.................

 

  حجاب ها را پرت کنید

 

بازگشت به صفحه اصلی