بازگشت به صفحه اصلی

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

مینا احدی:

اين فقط گوشه کوچکي از قدرت ما است!

 

 

پخش يک دردنامه از درون زندان رجايي شهر٬ حرفهاي دل يک زنداني جوان ۲۱ ساله که از ۱۷ سالگي اسير دست حکومت بيرحم و انسان ستيزاسلامي شده٬ جواني که در بيش از سه سال اسارتش از جانيان چيزي جز بي حرمتي و شکنجه و آزار واذيت نديده٬ دنيا را به نوعي تکان داد.


هر کس شنيد که زانيار به آنها از ترس و از احساسات عميق دروني اش ميگويد٬ اشک ريخت و قلبش با قلب اين انسان عزيز و جوان گره خورد.


زانيار حتي اگر مرتکب جرمي هم شده باشد٬ فقط اين چند سال زندگي در زندان و بازداشتگاه حکومت اسلامي و فقط همين سه سال رفتار وحشيانه با وي کافي است تا همه ما سند محکوميت اين حکومت جاني و خونريز را صادر کنيم. در کجاي دنيا بچه ۱۷ ساله را اسير ميکنند و نه ماه او را در سلول انفرادي ميگذارند٬ او را وحشیانه کتک ميزنند اجازه ملاقات با خانواده و پدر مادرش را نميدهند و در نهايت مجبورش ميکنند بدون وکيل و بدون آمادگي در يک دادگاه فرمايشي شرکت کند و حتي اجازه صحبت کردن به وکيلي را که همان يکروز قبل از دادگاه معرفي به او کرده اند٬ را نيز نميدهند. يک جلاد و ميرغضب خونريز اسلامي به اسم قاضي آنجا نشسته که تصميمي از پيش گرفته شده٬ را به جمع ابلاغ ميکند.


کجاي دنيا چنين کاري را با يک نوجوان ۱۷ ساله ميکنند و سپس او را به همراه هم پرونده ايش لقمان که او هم جوان ۲۱ ساله اي است٬ به اعدام محکوم ميکنند. چندين بار اين جوانان را تا پاي چوبه دار ميبرند و به راحتي در مورد اعدام با طناب دار در مرکز شهر مريوان با اين جوانان حرف ميزنند. آيا اين مصداق بارز جنايت عليه بشريت نيست. کجاي دنيا جوانان بي گناه را در سلول مرگ به گروگان گرفته و در مقابل ترس و وحشت اين جوانان و کابوسهاي آنان خم به ابرو نياورده و "حکومت" ميکنند.


در اين مورد بويژه حکومت اسلامي ايران "نمونه" است. اعدام کودکان و نو جوانان و اعدام افراد به هر بهانه ودليلي و تکيه دادن به چوبه دار براي ماندن و چاپيدن. آري اين حکومت فاشيست اسلامي است که چنين ميکند. در يکسال نزديک به ۷۰۰ نفر را ميکشد و اسم آنرا دفاع از امنيت و مقابله با قتل نام ميگذارد.


پرونده زانيار و لقمان و پشت پرده سناريوي وزارت اطلاعات و باندهاي تروريست اسلامي در مورد اين دو جوان کم کم علني شد و خود اين جوانان و خانواده هاي آنها با سازمانهاي عليه اعدام و نهادهاي بين المللي تماس گرفته خواهان لغو اين احکام ظالمانه شدند. اعتراضات به اين احکام شروع شد. بارها در مورد اين دوجوان در ميتينگها و تظاهراتهاي خارج از کشور صحبت شده و عکس اين دوجوان وسيعا در دنيا پخش شده است.


دور جديد اعتراضات از چهار روز قبل شروع شد. کمپيني که با سرعت و وسعت پيش رفت و اکنون در ايران و در دنيا بسياري با اين پرونده و سرگذشت دو جوان اسير حکومت اسلامي آشنا شده اند.

امروز که بدليل اعتراضات جهاني موضوع به خانه هاي مردم ايران و کردستان و مريوان رفته٬ بسياري از مردم در محل و در مريوان ميگويند، پسر امام جمعه و محافظين او به دست باندهاي حکومت اسلامي ترور شده اند٬ صحبت از جنگ و دعواي بين باندهاي حکومتي است و اينکه حکومت براي سر و سامان دادن به اين اوضاع قرباني لازم داشت و زانيار و لقمان را دستگير کرده و با تهديد به تجاوز از آنها اقرار گرفت و قصد داشت با برپا کردن چوبه دار در مرکز شهر مريوان از همه منتقدين و مخالفين حکومت و حتي کساني که حرف از پيگيري پرونده ترورها در مريوان ميزدند٬ زهر چشم بگيرند.


از چند روز گذشته دور جديد اعتراضات با رفتن امام جمعه مریوان به تهران و زمينه سازي براي اجراي حکم، شروع شده٬ مردم در مريوان و کردستان و در کردستان عراق و در سطح بين المللي بپا خاسته و ميخواهند متحدانه در مقابل اين برنامه ريزي براي قتل عمد و کشتن جوانان بايستند.


خبر احتمال حکم اعدام زانيار و لقمان وسيعا در رسانه هاي اجتماعي و رسانه هاي متعدد منعکس شده و بسياري از نهادها و سازمانها و هزاران نفر عليه اين احکام به پا خاسته و به ميدان آمده اند. اين يک کمپين زيبا و انساني است. هر کس از هر امکاني که دارد٬ از هر ابتکاري که ميتواند استفاده ميکند و ما هر روز شاهد مجموعه ابتکارات و فعاليتها براي نجات جان زانيار و لقمان هستيم.


در صداي زانيار اين روزها اميد و شادي موج ميزند. چرا که مي بيند در مقابل کثافت هايي که او را کتک ميزدند و هيچ بارقه اي از اميد در زندگيش نگذاشتند٬ جانیانی که حتي او را تهديد به تجاوز جنسي کردند٬ صف محکمي از عموها و خاله ها و دوستان و آشنايان و انسانهاي عزيز و مهرباني قرار دارند٬ که او را در آغوش گرفته و از امنيت و زندگي او و از شادي و حقوق انساني او و لقمان دفاع ميکنند. اينها اکثريت مردم ايران و دنيا هستند. اکثريت مردم، انسانهاي آزاده و آزاديخواه فرياد او را شنيدند و با آغوش باز او را پذيرفتند. امروز هزاران قلب در سراسر جهان به ياد آنها مي طپد و براي آزادي آنها تقلا ميکند.


ما در اين چند روز و با اين کمپين مي بينيم که چه قدرت بزرگي داريم وقتي دست در دست هم داده و متحدانه تلاش ميکنيم. اين فقط بخشي از نيروي متحد ما است. اگر بپا خيزيم و عزم جزم کنيم که بساط اين حکومت جنايت و رذالت را درهم بپچيم٬ مامورين و مزدوران و جلادان٬ به سوراخهايشان فرار خواهند کرد. شنبه در مريوان و در همه جا بايد نشان دهيم که ديگر دوران اينکه فرزندان ما را درمراکز شهرها اعدام کنند٬ گذشته است. ديگر نميگذاريم مشتي جلاد و خونريز اسلامي زندگي را بر همه جهنم کنند. با فرياد حکم اعدام زانيار و لقمان بايد ملغي شود٬ زانيار و لقمان بايد فورا آزاد شوند٬ به خيابانها رفته و به جلادان اسلامي نشان ميدهيم که اگر اراده کنيم و اگر دست به دست هم دهيم چه نيروي بزرگي هستيم. اين فقط گوشه کوچکي ازقدرت ما است!


 

 

بازگشت به صفحه اصلی