بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

 سخنراني مينا احدي در دانشگاه ماينز با موفقيت برگزار شد

 

 

دانشجويان دانشگاه ماينز٬ حکم اعدام زانيار و لقمان مرادي را محکوم کرده و خواهان آزادي آنها شدند.


روز چهاشنبه ۲۵ ماه ژانويه مينا احدي به دعوت دانشجويان طرفدار بنياد جردانو برونو در اين دانشگاه سخنراني کرد. در ابتدا ايلماز آيتن از طرف جمع دانشجويان آتيست و اومانيست به حاضرين خوشامد گفت و سپس مينا احدي در يک سخنراني يکساعته در مورد سازمان اکس مسلم ٬ فعاليتهاي خود عليه اعدام و سنگسار و در مورد جنبش اسلامي و سي و دو سال حکومت جنايتکار اسلامي حرف زد. او گفت: ما در ايران انقلابي کرديم عليه ديکتاتوري شاه و ضد انقلاب اسلامي با سرکوب و حمله به اين انقلاب ٬ در ايران يک حکومت اسلامي بنيان گذاشت . حکومتي که با زن ستيزي و حمله به زنان حياتش را آغاز کرد و با اعدام و چوبه دار نفس کشيد و تا همين امروز و بعد از سي و دو سال نيز براي ماندن به جنايت و خونريزي و اعدام و زندان تکيه کرده است. او گفت. در ايران حکومت از دست مردم يک روز هم نفس راحت نکشيد و بويژه امروز٬ انزجار و نفرت عمومي از اين حکومت در ايران بيداد ميکند٬ با سرنگوني حکومت اسلامي دنيا خواهد ديد که چه ظرفيت عظيم اجتماعي در ايران عليه مذهب و عليه جنبش اسلامي وجود دارد. . او در مورد علت تشکيل سازمان اکس مسلم در آلمان٬ گفت : جنبش اسلامي و اسلام سياسي در اروپا نيز فعال است و دولتهاي اروپايي و دولت آلمان با زدن اتيکت مسلمان بر پيشاني ميليونها نفر آنها را دو دستي تقديم اين سازمانهاي ارتجاعي اسلامي کرده و با آنها کنفرانس اسلام تشکيل داده در مورد مقدرات ميليونها نفر با اسلاميها بند و بست ميکنند. اين يک افتضاح کامل سياسي بود و سازمان اکس مسلم با در دست گرفتن پرچم جهانشمولي حقوق انسان٬ با دفاع از مذهب نداشتن کودکان٬ با دفاع از مدارس بي حجاب و عدم تدريس مذهب در مدارس و با دفاع از حقوق زنان و دختران جوان ميکوشد عليه اين سياست راسيستي و متکي بر نسبيت فرهنگي عمل کند. مينا احدي در ادامه سخنراني خود گفت: امروز ۲۵ ژانويه سالروز آغاز يک انقلاب زير و روکننده در مصر است. همين امرو هزاران نفر در ميدان التحرير تجمع کرده و خواهان ادامه يافتن انقلاب و به نتيجه رسيدن آن هستند. وي گفت. من از اول مخالف کساني بودم که در آلمان ميگفتند : انقلاب مصر بي فايده است چرا که برنده اين مبارزه اسلاميها هستند. انقلاب در مصر و تونس و ديگر کشورها ٬ چهره دنيا را عوض کرد. مردم معترض در نيويورک و برلين و لندن به خيابان رفته و گفتند ما از التحرير ياد گرفتيم. اکنون خيابان يک فاکتور مهم سياسي در دنيا است. اگر به چيزي معترض هستيم٬ که هستيم٬ اگر سياستمداران و دولتها گوششان بدهکار اعتراضات نيست٬ ميتوانيم همه باهم به خيابان رفته و با پاهاي خودمان راي بدهيم که مخالف چه چيزي هستيم و از اين طريق حق خودمان را بگيريم. او در مورد جنبش اسلامي و سازمانهاي اسلامي در مصر و فرصت طلبي و خشونت٬ همکاري آنها با نظاميها حرف زد و گفت در مصر يک جنبش قوي کارگري٬ يک جنبش قوي سکولار و جنبش طرفدار برابري زن و مردم وجود دارد که در حال مبارزه است و ما بايد از اين جنبش دفاع کنيم.

در بخش پرسش و پاسخ که يکساعت ادامه داشت تعداد زيادي از حاضرين اظهار نظر کرده و سوالات خود را مطرح کردند.

در پايان مينا احدي در مورد زانيار مرادي و لقمان پسر عموي او که هر دو درزندان رجايي شهر و محکوم به اعدام هستند حرف زد و گفت: آخرين حرف زانيار با من اين بود که تصور کن پسر تو هستم هر چه ميتواني بکن تا اعدام نشوم و او از جمع حاضرين در جلسه خواست که با دست زدن به متن بيانيه اي راي دهند که در آن حکم اعدام زانيار و لقمان محکوم شده و دانشجويان حاضر در جلسه خواهان آزادي اين دو زنداني سياسي شده اند. دانشجويان با کف زدن طولاني به اين خواست راي داده و خواهان آزادي فوري زانيار و لقمان شدند.کميته بين المللي عليه اعدام

۲۶ ژانويه ۲۰۱۲

 

بازگشت به صفحه اصلی