بازگشت به صفحه اصلی

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

 

 

مینا احدی: زنده باد هشت مارس روز جهاني زن!

 

 

زنده باد زنان آزاده ايران که پوزه جنبش اسلامي و اسلام را بخاک ماليدند! 

براي ما زنان هشت مارس روز جهاني زن مهمترين روز در زندگيمان است. روزي که براي تثبيت آن مبارزه ها شده و رهبران پيشرو و کمونيست مدافع حقوق زنان٬ اين روز را در جوامع بشري تثبيت کرده اند تا در يک روز همه نگاهها بسوي موقعيت نيمه جامعه دوخته شود و همگان ببيند و بدانند که زنان چگونه زندگي ميکنند و موقعيت و امنيت و حرمت انساني آنها تا چه مراعات ميشود و يا زير پا له ميشود.

با يک نگاه به موقعيت زنان در سال ۲۰۱۳ در اقصي نقاط جهان ميتوان ديد و ميتوان گفت٬ سرمايه داري سيستمي است که زنان را زير پا له ميکند و بويژه با تحميل يک عقبگرد مهم به زنان در کشورهای اسلام زده، آنها را به موقعيت بردگان سوق داده است. رخداد اين فاجعه در زندگي ميليونها زن٬ موقعيت اکثريت عظيم زنان را در دنيا از بد بدتر کرده است.

ما براي آيندگان بايد توضيح دهيم که در دنياي پيشرفت تکنولوژي و صنعت و مدياي اجتماعي٬ در بخش هایی از اين کره زمين٬ زنان را وادار کردند که با زندانهاي متحرکي به اسم برقع به خيابان آمده و فقط اجازه داشته باشند زير پايشان را نگاه کنند، بايد به آيندگان بگوييم حکومتهايي بودند که زن را هيچ انگاشته وهدفشان نابودي کامل زنان٬ محو آنها از زندگي اجتماعي و جامعه بود و دایناسور هایی بر مردم و زنان حکومت کردند٬ که زن را جزو غنایم خدا و برای استفاده جنسي بشمار می آوردند.

بايد به آيندگان بگوييم که در دنياي مدرنيته و پيشرفت٬ اين جانوران اسلامی همه حقوق انساني زنان را در يک چشم بهم زدن از آنها گرفتند و گفتند حق طلاق٬ حق تکفل فرزندان٬ حق داشتن اراده بر جنسیت و نیازهای جنسی٬ حق انتخاب رنگ لباس و حتی حق لذت بردن از نسيم بهاري را نداريد٬ چرا که زن هستيد و خدا شما را براي زجر کشيدن و تحقير شدن و له شدن زير پاي آخوند و فرهنگ مردسالارانه اسلامي، خلق کرده است.

 و از نظر من بايد به آيندگان بگوييم که مشتي "روشنفکراسلامي" را نيز در اين دنيا شاهد بوديم که با تسبيح و ته ريش٬ يا با حجاب رنگي و يا حتي بدون لچک اسلامي٬ در حالی که در کمال وقاحت مدرنيته بلغور ميکردند، از"اسلام مدرن" و نقش زن در اسلام و کنار آمدن با فاشيسم اسلامي حرف ميزدند. و در مقابل زنان عاصي و جان به لب رسيده از دست اين مکلاها و معمم هاي اسلامي که به سرمايه داري و حکومتهاي فاشيست اسلامي و همزمان به اسلام و مذهب تف ميکردند٬ ايستاده و سعي در آرام کردن آنها داشتند. آري بايد براي فرزندان خودمان تعريف کنيم که ما در جامعه ای زندگي و با حکومتي دست و پنجه نرم کرديم که بر روي مرداب متعفنی از فرهنگ لمپني اسلامي و مردسالاري بنا شده بود. حکومتی که با بیشرمی تمام به خود جرئت می داد که در رسانه هايش به زنان فحاشي کند و آنها را مترادف با مجانين قرار دهد و اعلام کند که بايد زن را کنترل کرد و اجازه سفر و يا رفت و آمد به بيرون از خانه را به مردان و مذکران واگذار کرد. "روشنفکر اسلامی" اینها را شنید و به روی خودش نیاورد و در کنار حکومت اوباش اسلامی ایستاد.

بايد به نسل هاي بعدي بگوييم که در دوره بحران سرمايه داري و بن بست سيستم هاي حکومتي در منطقه خاورميانه٬ ٣۴ سال قبل بعد از يک انقلاب عظيم مردم در ايران عليه حکومت ديکتاتور پهلوي٬ سر انقلاب را با ضد انقلاب اسلامي بريدند و "دمکراسي غربي" با سنگسار کنندگان و شلاق زنندگان و زن ستيزان اسلامي "مدارا" کرد و آيه "تولرانس" خواند و برای دفع ارواح خبیثه به اطراف فوت کرد. بايد بگوييم که سياستمداران و مردان و زنان در قدرت در اروپا در مقابل زن ستيزي لجام گسيخته و وقيح اسلامي سکوت کرده و به طالبان و خميني و اعوان و انصار کثيف اسلامي دست دوستي داد و با آن ها بر سر میز مذاکره و معامله نشستند.

بگوييم که مسئله زن٬ تن و بدن زن٬ احساسات و عواطف زنان٬ امري صد در صد سياسي شد و به مرکز تغيير و تحولات سياسي منطقه خاورميانه رفت و تعيين تکليف با انقلاب و يا ضد انقلاب به اين موضوع گره خورد.

زنان آزاده ايران٬ زنان منزجر از حکومتها و قوانين اسلامي!

مسئله زنان در کشورهاي اسلام زده و همچنين در ايران٬ يک موضوع بسيار مهم سياسي است. اين مسئله به مرگ و زندگي حکومت اسلامي و جنبش اسلامي گره خورده است و بايد به آيندگان بگوئيم که ما در دنيايي زندگي کرديم که گفتند انسان نيستيم و قصد محو کردن ما را داشتند. همه اينها را براي رسيدن به يک هدف انجام دادند٬ اول بما حمله کردند و سپس به همه جامعه. اول قصد شکار ما را کردند٬ چرا که فکر ميکردند ديگران و جامعه اسلام زده که سالها اسلام در آن چرخ زده و نکبت آفريده٬ از زنان دفاع نميکند و سپس سراغ بقيه رفتند.

و امسال در آستانه هشت مارس ۲۰۱٣ در ايران و در بسياري از کشورهاي اسلام زده در يک نقطه عطف تاريخي ايستاده ايم.

با قدرت و اتحاد بايد به پايه هاي حکومت اسلامي حمله کرد. پيش بسوي سرنگوني حکومت اسلامي !

در ايران اگر حکومت با حمله به زنان و تحميل حجاب بر سر زنان، جاي پايش را محکم کرد٬ شما زنان اکنون با "بد حجابي" ميليوني و بي حجابي٬ حکومت زن ستيز اسلامي را قبل از سرنگوني به شکست و افتضاح کامل کشانده ايد. اکنون زنان آزاده و عاصي و مدرن ايراني بپا خاسته و بازي را از آنطرف شروع کرده اند. تو با زدن زنان و حمله به زنان حکومت اسلامي ات را سازمان دادي و ما با زدن زير پاي حجاب و مقررات و قوانين و فرهنگ اسلامي، زير پاي حکومت ترا خالي ميکنيم. و همه اين از گوربرخاستگان اسلامي ميدانند که از حکومت "اسلامي شان" پوسته اي بيشتر باقي نگذاشته ايم.

آري هشت مارس فرصتي است که به موقعيت خودمان و فعاليتهاي سه دهه اخير در ايران نگاه کنيم و با افتخار کامل بگوييم٬ ما سر افعي اسلام سياسي را نشانه گرفته ایم تا آنرا زير پا له کنیم و اين افتخار نصيب ميليونها زن در ايران است. زناني که در زندگيشان رنگ٬ شادي٬ آزادگي٬ مدرنيته٬ انسانيت و بي حجابي را نمايندگي کرده و در مقابل فرهنگ سياه و ضد زن اسلامي فرهنگ انسانگرايانه و برابري طلبانه را عملا پياده کرده اند.

مدال افتخار نصيب زنان آزاده ايران ميشود!

زناني که در بدترين شرايط اسير يک حکومت زن ستيز اسلامي هستند، دائما تحقیر و شکنجه می شوند و حق کار کردن، فعاليت و نشان دادن فرديت خود را ندارند٬ ولي با اين وجود کوتاه نيامده و از رنگ و زندگي و شادي و حرمت انساني خود دفاع ميکنند و به فرزندان خود و به جامعه ياد ميدهد که انسانيت مهم است و بايد انسان ماند. اينها قهرمانان بزرگی هستند و زندگی هر کدام از آنها یک حماسه پر افتخار است. این ها قهرمانانی هستند که شایستگی بزرگترین تحسین ها و ستایش ها را دارند.

زن و مردم دست در دست هم عليه حکومت اسلامي!

ما زنان٬ بهتر از همه ميدانيم که حکومت و قوانين بي حرمتي روزمره اي را از طریق نهاد های مختلف رسانه های خود در جامعه پمپاژ ميکند. در کنار مرد سالاري تاريخي و در کنار عادت کردن چشمها و گوشها در طي بيش از سه دهه به بي حرمتي اجتماعي همه و همه زندگي را ميتوانست به ما چنان تنگ کند که به يک خودکشي اجتماعي برسيم. اما چنين نکرديم وچنين نشد. ميليونها مرد٬ ميليونها انسان که در آن جامعه زندگي ميکنند٬ به عينه ديدند که حکومت نماينده بي حرمتي به همه انسانها و کل زندگي است و دست در دست زنان به مبارزه برخاستند.

دو فرهنگ در مقابل هم!

اکنون در ايران دو فرهنگ در مقابل هم ايستاده اند. فرهنگ آلترناتيو٬ فرهنگ جوانان دختر و پسر٬ فرهنگ پيشرو و مدرن٬ فرهنگي که در خلوت خانه هاي بسياري از مردم جاري است٬ فرهنگ احترام به زنان و رابطه برابر بين و زن و مرد٬ فرهنگ لذت بردن از زندگي و شادي و رنگ و ... و در مقابل فرهنگ رسمي و رسانه اي و حکومتي٬ فرهنگ عزا و سياهي را مي بينيم. فرهنگ کثيف اسلامي که بر رياست و آقايي مرد و تملک او بر جسم و روح زن دلالت دارد٬ فرهنگ ضديت با زن و ضديت با انسان ٬ فرهنگي که با انزجار و خشم عمومي در ايران روبرو است. اگر بحثي هست اينست که بايد به ضديت با اين فرهنگ رسميت داد٬ بايد به جنگ فرهنگ لمپني اسلامي رفت. نبايد اجازه داد مدافعين اسلام و حکومت اسلامي از پنجره وارد شوند اين نکبت را براي آيندگان به يدک بکشند. هشت مارس امسال بايداعلام رسمي تفوق فرهنگ مدرن و انساني بر فرهنگ ضد انساني اسلامي باشد. جمهوري اسلامي ايران رفتني است و اين حکومت در نبرد با زنان، در عرصه اي که با حمله به آنها آمد و جامعه را به زنجير کشيد٬ شکست خورده است واين آغاز فروپاشي حکومت اسلامي است. و اين را بايد در هشت مارس جار زد و به گوش همه دنیا رساند. حکومت اسلامي بايد برود. به اين پوسته در هم ريخته حمله کنيد و اين جرثومه فساد و بدبختي را نابود کنيد! اين فراخوان هشت مارس امسال است.

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی