بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

هشت مارس با پرچم افراشته تر رهایی جامعه از راه میرسد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشت مارس، روز جهانی زن، و خواست برابری طالبانه و آزادیخواهانه اش بیش از هر زمان دیگری تجلی عزم میلیونها انسان برای تغییر وضع موجود است. در هیچ دوره در تاریخ طولانی مبارزه برای رهایی زن - که "معیار رهایی جامعه است"- این مبارزه چنین در صدر دستور بشریت برای آزادی نبوده است. انقلاب "نان و کرامت انسانی" با مبارزه برای رهایی زن و قهرمانانی نظیر "ندا آقا سلطان" ها و "علیا المهدی" ها در تونس٬ مصر٬ ایران و غیره گره خورده است. مبارزه زنان برای برابری و رهایی یک منبع سرشار بجلو سوق دادن انقلاب و تدوام آن در خاورمیانه و شمال آفریقا است. در "جنبش اشغال" و جنبش های ضد سرمایه داری در غرب نیز از نیویورک تا تل آویو، زنان و دختران در صف مقدم اعتراض علیه دیکتاتوری بانکها و حکومت یک درصدی ها قرار دارند.

هشت مارس امسال با جدال سرنوشت ساز جاری علیه دیکتاتوریها٬ مردسالاری و ارتجاع و عقب ماندگی و با جنبش ۹۹ درصدی ها علیه سرمایه داری عجین شده و به خیابان خواهد آمد! رودررویی آشکار برای پایان دادن به وضع غیر قابل تحمل موجود که سرمایه داری به بشریت تحمیل کرده٬ در حال گسترش است و مبارزه برای رهایی زن و برابری انسانها از شورانگیز ترین وجوه آن است. برای پایان دادن به آپارتاید جنسی٬ قوانین قرون وسطایی شریعه و ضد زن٬ جهان متمدن مصمم تر از هر وقت ایستاده است. جهان٬ بدون آزادی زن٬ جهانی آزاد نیست و بدون پایان دادن به هرگونه تبعیض اقتصادی و سیاسی علیه زنان در هر لفافه ای اعم از مذهبی و ملی و مردسالارانه، و بدون سرنگون کردن حکومتهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران٬ روی آرامش نخواهد دید!

مردم٬ انسانهای شریف و برابری طلب!

در هر کجا که برایتان ممکن است٬ همراه با هزاران انسان آزادیخواه هشت مارس امسال را به صحنه پرشور مبارزه برای رهایی زن و بویژه اعلام تنفر از حکومتهای اسلامی و قوانین زن ستیزشان بدل کنید. خیابانها چشم انتظار حضور گسترده ما هستند!

 


 

هشت مارس امسال فرصتی است تا توجه جهان را بیش از پیش به تلاش و مبارزه زنان و مردان آزادیخواه در ایران بر علیه جمهوری اسلامی و بر علیه فقر و فلاکت و شرایط مخاطره آمیز ناشی از تحریم های اقتصادی و تهدیدات جنگی جلب کنیم.

تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری از همه شما دعوت میکند تا در مارش رهایی زن در شهرهای مختلف جهان که امسال بویژه رنگ همبستگی با مبارزات قهرمانانه زنان در مصر و تونس و ایران را دارد، فعالانه شرکت کنید.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۲١ فوریه ۲۰١۲

 

بازگشت به صفحه اصلی