بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

 

سخنرانی و گفت و شنود بمناسبت 8 مارس استکهلم

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

افق جنبش زنان

 

 

شنبه 3 مارس ساعت 15:00 در هوسبی ترف

Husby Träff

 

سخنرانان:

مهرنوش شفیعی - شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران

صدیقه محمدی - حزب کمونیست ایران

سیف خدایاری - حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

سیما بهاری - حزب کمونیست کارگری ایران

استی پیروتی - فعال جنبش زنان

 

بر گزار کننده تشکلهای ذکر شده

 

بازگشت به صفحه اصلی