بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

  

اول مه: جهان از آن ۹۹درصدیها! اطلاعیه به زبانهای: فارسی، انگلیسی و فرانسوی

 

 

روز اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روزجهانی کارگر:

با شعار "همه قدرت به ۹۹ درصدی ها" خیابانها را به تسخیر درآورید!

علیه جمهوری اسلامی، علیه فلاکت و تحریم اقتصادی، علیه تهدید جنگی، برای شادی و رفاه و آزادی، برای بدست گرفتن اختیار زندگی بپا خیزید!

 

روز جهانی کارگر امسال (اول مه ۲۰۱۲۲، ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۱) جهانی تر، رادیکالتر و نوید بخش تر از همیشه است. عجیب نیست. سال گذشته جهان شاهد انقلابات و جنبش های عظیم و تاریخی بود. ۹۹درصدی های در بخش اعظم جهان به میدان آمدند و مسیر تاریخ قرن بیست و یک را تغییر دادند. در خاورمیانه و شمال آفریقا دیکتاتورها را به پایین کشیدند و در کشورهای غربی علیه حاکمیت یک درصدی ها و "وال استریت" اعلان جنگ دادند. بر دوره سیاه "نظم نوین جهانی"، یکه تازی "بازار آزاد"، "راست نوین" و "جنگ تروریستها" خط بطلان کشیدند. جهان بعد از سال ۲۰۱۱جهان دیگری است. اول مه، روز جهانی کارگر - این وجدان شریف بشریت معاصر نیز، اول مه دیگری خواهد بود.

اولین فراخوان چند ماه جلوتر از اول مه از سوی جنبش ۹۹درصدی ها در آمریکا اعلام شد. همانجا که روز جهانی کارگر تاریخا از آن ریشه گرفت. "اعتصاب جهانی"! این است فراخوان امسال. شهروندان سراسر جهان! ۹۹درصدی ها! کار را تعطیل کنید! به خیابان بیایید! تمام خواسته های خود را مطرح کنید. از دستمزد در خور زندگی و برابری جنسیتی گرفته تا حقوق پناهندگی. از حق تحصیل و مسکن و بیمه درماني گرفته تا الغاء دولت پلیسی یک درصدی ها و برقراری حاکمیت مستقیم مجامع عمومی و ارگانهای قدرت مستقیم مردم. این در واقع ندای "کمون پاریس" و "یورش به عرش اعلا" و در اختیار گرفتن زندگی توسط خود مردم است که از نیویورک و اوکلند و لانگ بیچ شنیده میشود. ندایی که قبل از آن در تظاهرات های میلیونی "ندا"های ایران، در تن سوخته "بوعزیزی" های تونس و واضح تر از همه در اجتماعات عظیم مردم در "التحریر" مجددا فریاد زده میشد و گوش سنگین تاریخ را باز میکرد.

ما، حزب کمونیست کارگری ایران، با تمام قوا به این فراخوان جهانی ۹۹درصدی ها برای اول ماه مه ۲۰۱۲می پیوندیم. و این گامی است در تداوم مبارازت سی ساله کارگران در ایران. از رژه حدود ۵۰۰ هزار نفر در اول مه ۱۳۵۸در تهران تا به امروز جدال سخت و سنگینی بین جمهوری اسلامی و صف اول مه و رهایی بشر در ایران در جریان بوده است. انقلاب ۵۷ گرچه توسط اسلامی ها بخون کشیده شد اما اوضاع یک درصدی ها در ایران را کاملا آشفته کرد. بورژوازی اختیار خود را به مشتی ملای مرتجع و از گور برآمده و مشتی شارلتان و جانی (که حالا بعضا "اصلاح طلب" شده اند!) سپرد تا با شمشیر اسلام سر انسان و آزادی و اول مه اش را ببرند. بیش از سی سال است که این جدال ادامه دارد و اکنون جهان علیه همان چیزی بپاخاسته که علیه اش بپا خاسته بودیم. کافی است قطعنامه های کارگران در ایران در اول مه های سالهای گذشته را با فراخوان جنبش ۹۹درصدی ها مقایسه کرد تا دید که ندای یک اول مه عمومی و وسیع ، یک اعتصاب جهانی علیه یک درصدی ها که از لس آنجلس و نیویورک شنیده میشود، از قلب طبقه کارگر در ایران و حزبش خبر میدهد. طبقه کارگری که در سال گذشته اعتصابات و اعتراضات بیشماری علیه فقر و فلاکت برپا داشت و اکنون در اوضاع وخیم و اضطراری ایران باید بعنوان یک نیروی سیاسی پیشتاز و رهبری کننده مبارزه مردم برای رهایی از شر جمهوری اسلامی به میدان بیاید.

حزب کمونیست کارگری تمام کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، تمام زنان و مردان سراسر ایران و ايرانيان ساکن خارج از کشور را فرا میخواند تا با تمام قدرت از فراخوان اعتصاب جهانی در اول مه ۲۰۱۲ (۱۱اردیبهشت ۱۳۹۱) حمایت کنند. این روزی است که از زن و مرد، از پیر و جوان باید علیه یک درصدی های ایران، علیه آخوند های میلیاردر و کل نظام اسلامی شان به میدان آمد. این روزی است که باید صفوف مان را زیر پرچم رهایی بخش اول مه متحد کنیم؛ برای گرفتن قدرت سیاسی توسط ۹۹درصدی ها در ایران و پایان دادن فوری فقر و فلاکت و خطر جنگ و ناامنی که اکنون زندگی مردم را به تباهی کشانده، و برای برقراری آزادی و برابری و سوسیالیسم آماده شویم.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲مارس ۲۰۱۲- ۳ فروردین ۱۳۹۱

*************************************************************************************

May 1st 2012

Reclaim the world for the 99%!

Occupy the streets! All power to the 99%!

 

The international workers’ day this year is going to be more global, more radical and more promising than ever.  No wonder!  In 2011 the world witnessed immense, historic revolutions and movements.  In most parts of the world the 99% movement came forward and changed the direction of the 21st century.  In the Middle East and North Africa dictators were ousted one after the other.  In the West war was declared on the rule of the 1% and the Wall Street. The dark age of the New World Order, of the rampant sway of the free market, of the New Right and of the war of terrorists was declared null and void.  The world after 2011 is a very different world.  May 1st 2012 will also be different.

 

The first call for a global May Day was issued a few months ago by the 99% movement in the USA; the birthplace of the international workers’ day.  Global Strike!  This is the call of this May Day, which means: Citizens of the world!  Stop work on May Day!  Come out onto the streets!  Raise all your demands: from a living wage and equality for women, to justice for immigrants; from the right to education, housing and health care, to the abolition of the state of the 1% and direct rule by people’s general assemblies!  Indeed it is the call of the Paris Commune in 1871 and the workers’ “storming heaven” which is now reverberating on the streets of New York, Oakland and Long Beach.  The same call that was shouted by the likes of Neda in the revolutionary rising of 2009 in Iran, by Bouazizi in Tunisia, and, with even greater clarity, by the immense gatherings of the people in Al-Tahrir Square in Egypt.

 

We the Worker-communist Party of Iran join this global May Day call of the 99%.  This is another step in the struggle of the workers in Iran over the past 30 years.  From the half-million May Day march in 1979 in the capital Tehran until now, a bitter fight has been raging between the Islamic Republic, on the one side, and the camp of May Day and human liberation, on the other.  The 1979 Revolution was drowned in blood by the Islamists; nevertheless it threw Iran’s 1% into total disarray.  The bourgeoisie in Iran put its fate in the hands of a bunch of reactionary Islamist zombies, criminals and charlatans - some of who now pass off as “reformers” - so they could decapitate humanity and its freedom and May Day with the sword of Islam.  Now the world has risen up against what the revolutionary worker rose up against in Iran.  It is enough to compare the May Day resolutions of the workers in Iran in recent years with the May Day call of the 99% today, from LA to New York, to see how this call resonates with the working class and its party in Iran.  The working class in Iran carried out numerous strikes and protests against poverty and austerity over the last year, and now under the present critical situation in Iran it has to come forward as a leading political force in the struggle of the people to overthrow the Islamic Republic.

 

The Worker-communist Party of Iran calls on all workers, teachers, nurses, all women and men throughout Iran and Iranians living abroad to support the call for a global general strike on May 1st 2012.  On this day, everybody in Iran should come out against the rule of the 1%, against the billionaire Ayatollahs and their entire Islamic system.  On this day, we must unite our ranks under the liberating banner of May Day and get ready for the taking of political power by the 99%; for putting an end to poverty, the threat of war and the insecurity that are wrecking the lives of the people; and for installing freedom, equality and socialism.

 

Worker-communist Party of Iran (WPI)

22 March 2012

 

*************************************************************************************

 

1er Mai 2012

Revendiquez le monde pour les 99% !

Descendez dans les rues ! Tout le pouvoir aux 99% !

 

Cette année la journée internationale des travailleurs sera plus que jamais mondiale, radicale et pleine d'espoir. Ce n'est pas une surprise ! En 2011, le monde a été témoin de révolutions et de mouvements immenses et historiques. Dans la plupart des régions du monde, le mouvement des 99% a avancé et a changé la direction du 21ème siècle. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, des dictateurs ont été chassés les uns après les autres. En Occident, la guerre a été déclarée contre le pouvoir des 1% et de Wall Street. La sombre période du Nouvel Ordre Mondial, de l'emprise rampante du marché, de la Nouvelle Droite et de la guerre entre terroristes est déclarée nulle et dépassée. Le monde d'après 2011 est un monde différent. Le 1er Mai 2012 sera donc aussi différent.

 

Le premier appel à un 1er Mai mondial a été publié il y a quelques mois par le mouvement des 99% aux Etats-Unis, le lieu de naissance de la Journée Internationale des Travailleurs. Grève mondiale ! Voilà l'appel de ce Premier Mai, ce qui veut dire : Habitants du Monde ! Arrêtez le travail le 1er Mai ! Descendez dans les rues ! Avancez vos revendications : depuis un salaire qui permette de vivre jusqu'à l'égalité pour les femmes, en passant par la justice pour les immigrés, du droit à l'éducation, au logement et aux soins jusqu'à l'abolition de l'Etat des 1% et le pouvoir direct par les assemblées générales ! En fait, c'est l'appel de la Commune de Paris de 1871 et des travailleurs “à l'assault du ciel” qui se reflète aujourd'hui dans les rues de New York, Oakland et Long Beach. Le même appel qui fut crié par toutes les Neda dans le soulèvement révolutionnaire de 2009 en Iran, par Bouazizi en Tunisie, et de façon encore plus claire par les immenses rassemblements Place Al-Tahrir en Egypte.

 

Nous, Parti Communiste-Ouvrier d'Iran, nous joignons à l'appel au 1er Mai mondial des 99%. C'est un nouveau pas dans la lutte des ouvriers en Iran de ces trente dernières années. Depuis la marche d'un demi-million de travailleurs le 1er Mai 1979 à Téhéran jusqu'à aujourd'hui, une lutte acharnée fait rage entre la République Islamique d'un côté et le camp du Premier Mai et de la libération humaine de l'autre. La révolution de 1979 a été écrasée dans le sang par les islamistes, mais elle a malgré tout mis les 1% d'Iran dans un total désaroi. La bourgeoisie en Iran a mis son destin entre les mains d'une bande de zombies islamistes réactionnaires, de criminels et de charlatans (dont certains se font passer aujourd'hui pour des “réformateurs”) afin de décapiter l'humanité, sa liberté et le Premier Mai avec le sabre de l'islamisme. Aujourd'hui le monde se lève pour les même raison pour lesquelles se sont levés les ouvriers révolutionnaires en Iran. Il suffit de comparer les résolutions du Premier Mai des travailleurs en Iran ces dernières années avec l'appel du Premier Mai des 99% aujourd'hui de Los Angeles à New York pour voir comme cet appel résonne avec ceux de la classe ouvrière en Iran et de son parti. La classe ouvrière en Iran a mené ces dernières années de nombreuses grèves et protestations contre la misère et l'austérité, et aujourd'hui, dans la situation critique en Iran, elle doit avancer comme force politique dirigeante dans la lutte de la population pour renverser la République Islamique.

 

Le Parti Communiste-Ouvrier d'Iran appelle tous les ouvriers, les enseignants, les infirmières, toutes les femmes et tous les hommes à travers l'Iran et les Iraniens qui vivent à l'étranger à soutenir l'appel à une grève générale mondiale le 1er Mai 2012. Ce jour, en Iran, tout le monde doit se lever contre le pouvoir des 1%, contre les ayatollahs milliardaires et l'ensemble du système islamique. Ce jour, nous devons serrer les rangs sous la bannière libératrice du 1er Mai et se préparer à la prise du pouvoir par les 99%, pour mettre fin à la pauvreté, aux menaces de guerre et à l'insécurité qui démolissent la vie des gens, pour l'instauration de la liberté, de l'égalité et du socialisme.

 

Parti Communiste-Ouvrier d'Iran (PCOI)

22 Mars 2012

 
 

بازگشت به صفحه اصلی