بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

  

پيام هشت مارس امسال٬ نه به دخالت اسلام در زندگي زنان٬

 

نه به قوانين زن ستيز اسلامي

 

 

 

دو روز مانده به هشت مارس٬ کرزايي و مشتي ملاي مرتجع در افغانستان٬ بيشرمانه و در روز روشن اعلام ميکنند که : مرد در خلقت بشر "اصل و زن فرع" است و اينرا با استناد به سوره النسا در قران اعلام ميکنند.

 

کرزايي از بيانيه شوراي علماي افغانستان دفاع ميکند که خواهان تحميل بي حقوقي کامل به زنان است. جداسازي کامل جنسيتي ٬ تحميل حجاب و ممانعت از سفر زنان و در يک کلام فرمان حملات بيشتر به زنان٬ فتواي قتل بيشتر زنان و آزاد کردن دست مرتجعين و جانيان و دولت و نيروهاي سرکوبگر در اعمال  جنايت بيشتر عليه زنان.

 

در ايران و عراق و افغانستان و سودان و در بسياري از کشورهاي اسلام زده هم اينک زندگي ميليونها زن روزانه زير پاي جنبش اسلامي و قوانين زن ستيز اسلامي له ميشود.

 

هشت مارس فرصتي است که نگاهها يکبار ديگر به موقعيت زنان جلب شود و عزم ها براي مقابله با جنبش اسلامي و قوانين ضد زن اسلامي و  همچنين قوانين مدافع مردسالاري و ضد زن جزم تر شود. کرزايي و باندهاي تروريست  اسلامي٬ اخوان المسلمين و همه حکومتهاي اسلامي بايد هشت مارس امسال٬  جواب محکمي از مردم و از زنان دريافت کنند.

 

ما امسال در شرايط ويژه اي به استقبال هشت مارس روز جهاني زن ميرويم. در شرايطي که به يمن انقلابات گسترده در منطقه و نقش فعالانه زنان در اين انقلابات تابوهاي زيادي شکسته و مردم  متحدانه ديکتاتورها را يکي بعد از ديگري به زير کشيده اند.

 

ما در شرايطي به استقبال هشت مارس ميرويم که مردم دنيا در نيويورک و برلين و رم و تورنتو به خيابان رفته و عليه سيستم ضد انساني سرمايه داري مبارزه ميکنند. ۹۹ در صديها عليه يک درصد بپا خاسته اند و اميد به ساختن يک زندگي انساني و يک دنياي بهتر را به خانه ميلياردها نفر برده اند.

 

 در عين حال اين روزها در مصر و تونس و ليبي و .. ترس از قدرت گرفتن اسلاميها و حمله به زنان و پس راندن زنان يک موضوع جدي است.

 

ما زنان در ايران ٬ ما کساني که سي و سه سال است با بختکي به اسم حکومت اسلامي دست و پنجه نرم ميکنيم و تجارب فراواني در اين مبارزه  کسب کرده ايم٬ به خواهران خودمان در اين کشورها پيام داده و از همه آنها دعوت ميکنيم که در مقابل اين دست اندازي جنبش اسلامي به زندگي و حرمت خودشان فعالانه مقاومت کرده و اين حملات و نيرو گرفتن اسلاميها را  خطري به غايت جدي تلقي کنند. ما در عين حال از همه سازمانهاي مدافع حقوق انساني از احزاب و از نهادهاي کارگري و دانشجويي و از همگان دعوت ميکنيم که حمله اسلاميها به زنان٬

 

 تحميل حجاب به زنان و دست اندازي اين باندهاي تروريستي به جان و حرمت زنان را امر خود تلقي کرده و در مقابل آن بايستند. حمله به انقلاب در ايران در سي و سه سال پيش با حمله به زنان آغاز شد و در آنزمان بسياري از احزاب و نيروهاي سياسي اهميت اين حمله و اهميت مقابله با آنرا درک نکردند. اين تجربه نبايد تکرار شود.

 

پيام همبستگي ما زنان ايران نثار شما زنان آزاده مصر و تونس و ليبي و سودان و الجزاير و افغانستان و...  باد.

 

ما درد مشترکي داريم و بايد دست در دست هم داده و با صداي بلند اعلام کنيم که هر درجه دخالت مذهب و اسلام در دولت و در قوانين يعني فرودستي زن٬ يعني بي حرمتي زن و يعني سنگسار و قتل ناموسي.

 

همه باهم اعلام ميکنيم که:

 

 نه به دخالت مذهب در زندگي زنان

نه به قوانين زن ستيز اسلامي

 

زنده باد هشت مارس روز جهاني زن

 

پرتوان باد مبارزات زنان در کشورهاي اسلام زده.

 

 

8 مارس ۲۰۱۲

 عليه تبعيض- سازمان دفاع از حقوق زن

**************************************************

 

تماس با سخنگویانسازمان علیه تبعیض

 

nohejab@yahoo.com


مهین علیپور:  0046707777313 mahin_alipour@yahoo.se    

 

 مینا احدی:  minaahadi@aol.com  00491775692413

 

 

بازگشت به صفحه اصلی