بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

  

مينا احدي: به ياد زن آزاده و کمونيست٬ آذر درخشان

 

 

خبر تلخ درگذشت آذر را در ايتاليا شنيدم. او زني آزاده بود که در مقابل حکومت فاشيست اسلامي و جناح هاي رنگارنگ و متعدد و مدافعين خجول و آشکار اين حکومت ايستاد و همواره از آزادي و حقوق انساني و از حقوق و حرمت زنان دفاع کرد.

آذر درخشان را در کنفرانسهايي بين المللي ملاقات کرده بودم٬ و با وجود اينکه ما اختلاف نظراتي باهم داشتيم٬ ولي در يک نقطه مشترک بوديم٬ حکومت اسلامي دون شان بشر است و بايد برود.

از چنين انسانهايي که در تمام عمر براي دفاع از حقوق انساني و بر عليه يک حکومت فاشيست و ديکتاتور مبارزه کرده و کوتاه نيامدند٬ بايد با تمام قوا دفاع کرد. اداي احترام به آذر درخشان و حضور درمراسمي که از سوي سازمان زنان هشت مارس براي وداع با آذر درخشان سازمان يافته٬ بايد اين مراسم را به يک گردهمايي بزرگ همه آزاديخواهان و مدافعين حقوق زنان تبديل کند. يک گردهمايي عليه حکومت اسلامي و در گراميداشت ياد زني آزاده که تا آخرين لحظات زندگيش عليه اين حکومت ايستاد و مبارزه کرد.

من بنوبه خودم از همه فعالين مدافع حقوق انساني و مدافعين حقوق زنان دعوت ميکنم که در اين مراسم حضور بهم برسانند. ما بايد نشان دهيم که به فعاليتهاي ارزنده يک زن کمونيست و انقلابي در دفاع از حرمت زنان و در مقابله با يک حکومت جنايتکار و فاشيست اسلامي٬ احترام ميگذاريم و با آرمانهاي اين کمونيست انقلابي تجديد عهد ميکنيم که تا سرنگون کردن اين حکومت ضد زن و ضد انسان از پاي ننشينيم.گرامي باد ياد آذر درخشان

مرگ بر حکومت اسلامي


مينا احدي
کلن ۱ ژوئن ۲۰۱۲


         

 

بازگشت به صفحه اصلی