بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

خامنه ای همتای محمد، و احمدی نژاد تالی امام زمان!
 

 

"میرزاآقا عسگری.مانی"

 


آنانی که تاریخ اسلام را آنچنان که باید نمیشناسند، از تجاوز پاسداران اسلام به زنان و مردان ایرانی در شگفت ماندهاند. آنانی که از چگونگی تسلط اعراب بر ایران آگاهی درستی ندارند، از بریدن گردن جوانان ایرانی در زندانهای ایران به دست سربازان گمنام امام زمان انگشت بدهان ماندهاند. مسلمانانی که از جنایات، قتلعامها و تجاوزات به زنان و مردان توسط دهها حکومت اسلامی در دهها کشور اسلامی در 1400 سال گذشته ناآگاهند، فکر میکنند حکومت اسلامی در ایران از اصل اسلام و قرآن به دور افتاده است و تبهکارهای حکام مسلمان را نباید بنام اسلام نوشت. اگر مسلمانان آیات قرآنشان را با دقت بخوانند، درمییابند که این حکومت اسلامی در ایران مطابق نص صریح اسلام و سنت اسلامی عمل کرده و میکند. انسانهای شریفی که مسلمان و شیعه زاده شدهاند، نمیتوانند باور کنند که اینهمه بیشرافتی و رذالت بسیجیان سپاه محمد در تهران، ربطی به اسلام و محمد داشته باشد. مردم شریف و آزادیخواهی که امروز با بطری و باتوم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و میگیرند، و بسیارانی از آنها مستقیما توسط پاسداران و بازجوهای مسلمان، عربهای فلسطینی و لبنانی، و شکنجهگران و زندانبانان مؤمن به اسلام مورد تجاوز شنیع جنسی قرار گرفته و میگیرند، فکر میکنند که اسلام و مسلمان نمیتوانند چنین باشند که هستند. به زبانی بسیار ساده، آنانی که ویروس سرماخوردگی را نمیشناسند، فکر میکنند سرمای هوا موجب آنفولانزا میشود. اینگونه باورمندان و سادهدلان همواره علت را نادیده میگیرند و معلول را عمده میکنند. اگر مردمی سیستمهای خودکامه و دیکتاتوری را نشناسند، در بهترین حالت فقط دیکتاتورها را فرومیاندازند اما فرهنگ و نظام دیکتاتورساز را دستنخورده باقی میگذارند. دست کم در 1400 سالی که اسلام و اعراب برایران چیره شدهاند، حتا یک نمونه حکومت غیراستبدادی در ایران و در جهان اسلام وجود نداشته است. در ایران،غزنویان مسلمان بودند. سلجوقیان و صفویان مسلمان بودند. قاجارها و ... همه مسلمان بودند. اما همهی این سیستمهای حکومتی مستبد، غارتگر و جنایتکار بودند. آن حکومتها آنچنان رگ و پی مردم ایران را شخم زدند که مغولها در برابر آنان روسپیدند. کسانی که تاریخِ جنایات، غارت اموال دگراندیشان، تجاوز جنسی به زنان و مردان مخالف را توسط آیتهای الله نخواندهاند، کسانی که گردن زدن روشناندیشان، پوساندن معترضان در زندان بدست عُمال خلفای اسلام در ایران را نخواندهاند، میپندارند اسلام ناب محمدی در ایران با اسلام ناب محمدی زمانها و مکانهای دیگر فرق دارد. آنان میپندارند، ویروس خوب است، این سرماخوردگی است که بد است!

حکومت اسلامی در ایران، بدرستی که حکومت اسلام ناب محمدی است. اگر کسی خلاف این میاندیشد، نمونهای از حکومت اسلامی در جهان امروز و دیروز را نشان بدهد که هم مطابق نص صریح قرآن، سنت محمد و روشِ معصومین عمل کرده، هم حکومتی دموکراتیک، آزادیخواه، رئوف، میهندوست و عادل بوده و هست؟

خمینی، خامنهای و صدها روحانی درجه اول شیعه در ایران، چکیدهی فرهنگ و تفکر اسلام و قرآناند. اگر کسی این نظر را درست نمیداند، بگوید کدامیک از اعمال و فرمانهای اینان با فرامین قرآن، با روح اسلام وبا سنتهای اسلامی متضاد است؟ خمینی و خامنهای همتای محمد، پیامبر اسلاماند. محمد چه کاری کرده است که اینان نمیکنند؟ اینان چه کاری میکنند که محمد نکرده است؟!

محمود احمدینژاد، نمونهای عیان از همان امام زمان است. اگر قرار باشد کسی با نام امام زمان ظهور کند، من مرده، شما زنده، خواهید دید که نه در شکل و نه در اندیشه، با این محمود احمدینژاد تفاوت چندانی نخواهد داشت. تنها مقدار بیشتری عقبماندهتر است (چون لابد با همان فرهنگ قبیلهای اعراب بادیه نشین ظهور خواهد کرد) و مقدار بسیار زیادتری هم خونریز است. (این را هم که خود روحانیون شیعه هزاران بار گفته و نوشتهاند که آن حضرت چنان خونی بر زمین خواهد ریخت که کره ی زمین در خون فروپوشانده خواهد شد و اسب او تا کمر در خون خواهد تاخت.)

این پاسداران و بسیجیان اسلام ناب محمدی که به زنان و مردان ایرانی تجاوز جنسی میکنند، چه فرقی با لشکریان صدر اسلام دارند؟ چه فرقی با سربازان عمر، علی و یزیدابن مهلب دارند که نه تنها به صدهاهزار ایرانی اسیر تجاوز جنسی کردند، حتا زن یزدگرد سوم ساسانی را هم برای حرمسرای حسین ابن علی ارمغان بردند.

شاید برخی از خوانندگان این متن بیندیشند که نویسندهی این متن از روی دشمنی با اسلام چنین جملاتی را مینویسد. بایسته است بگویم من هم مانند اینگونه هممیهنان مسلمان زاده شدم اما با گذشت زمان، با دیدن و خواندن فجایعی که به دست بخشی از مسلمانان در ایران و جهان انجام گرفته و میگیرد، امروز یک آتهئیست هستم. یک بیدین که برای همهی دیندارانی که دست به نوامیس، آبرو و اموال مردم دراز نکردهاند، احترام قائلم و میتوانم به راحتی در میان و در کنار آنان زندگی کنم بیآن که آنها را بیازارم یا اجازه بدهم آنها مرا بیازارند. به خوانندگانی که ممکن است باور حرفهای من برایشان دشوار باشد پیشنهاد میکنم تاریخ 18 جلدی محمد جریرطبری را که از مسلمانان برجسته و مورد قبول همهی مسلمانان و تاریخنویسان است بخوانند تا دریابند که واقعیت، بسیار تلختر از این جملاتی است که میخوانند. به آنان پیشنهاد میکنم آثار تئوریسین بزرگ تشیع (علامهی مجلسی) را بخوانند. حتا کافی است توضیح المسائل و کتابهای خمینی را بخوانند تا دریابند این حکومت به درستی، حکومت عدل علی، حکومت نمایندگان الله، و حکومت جانشینان امام زمان در کشور مصادره شدهی ایران است. به بهتزدگان در برابر حکومت آیتاللهها و سپاهیان اسلام در ایران توصیه میکنم تنها ده ساعت از وقت خود را صرف خواندن وقایعی کنند که مطابق آثار روحانیون شیعه قرار است پس از ظهور امام زمان رخ دهند. شاید دریابند که اجمدی نژاد، لاجوردی (قصاب اوین)، گیلانی، ریشهری، قاضی مرتضوی و صدها جنایتکار، شارلاتان و متجاوز دیگر، کپیهای برابر اصلِ امان دوازدهم شیعیاناند.

و اما، به هممیهنانم در ایرانِ اسیر شده بگویم که کشورشان بیش از 14 قرن است که به اسارت دین و فرهنگ و لشگر بیگانه رفته است. بیش از 14 قرن است که به نسلهای پیاپی ایرانیانی که نخواستهاند ذوب در ولایت و حکومتهای اسلامی باشند، تجاوز جنسی شده است. اعراب، آخوندهای عرباندیش، سادات و سپاهیان اسلام ناب محمدی طی 1400 سال گذشته نیاکان دگراندیش شما را گردن زدند، در زندانها پوساندند، اموالشان را مصادره کردند، زنان و جوانان را به کنیزی و نوکری بردند، آنها را در بازارهای سکس به حراج گذاشتند، آنها را در بازار برده فروشان برای بیگاری و بردگی به ممالک عربی بردند. (امروزه هم همین کار با نامی دیگر در ایران صورت میگیرد. فروش دختران ایرانی در دبی، امارات، قطر، پاکستان، روسیه، و بردن جوانان ایرانی برای کارهائی شبیه به بردگی در کشورهای خارجی)

مردم ما چارهای ندارند جز براندازی حکومت اسلامی، و جداکردن دین از دولت و حکومت در ایران آینده. آیا برای ریشهکن کردن آنفولانزا باید ویروس آن را از بین برد یا باید با هوای سرد جنگید؟! انتخاب با ما است. انتخاب با شماست.